Από το άτομο στην οικογένεια: ο ρόλος της γενικής/οικογενειακής ιατρικής

Από το άτομο στην οικογένεια: ο ρόλος της γενικής/οικογενειακής ιατρικής
Χ. Λιόνης

Η πρωτοβάθμια φροντίδα και η ευθύνη της, στην ορθολογική συνταγογραφία των αντιβιοτικών

Η πρωτοβάθμια φροντίδα και η ευθύνη της, στην ορθολογική συνταγογραφία των αντιβιοτικών
Ε. Γιαμαρέλλου
Κ. Κανελλακοπούλου
Α. Παπαδόπουλος