Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Συναλλαγές - Όροι και Προϋποθέσεις - Congress World - Tourist and Congress Enterprises S.A

Συναλλαγές – Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η ιστοσελίδα https://www.congressworld.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ‘ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-CONGRESS WORLD’, εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στους κλάδους του Συνεδριακού Τουρισμού και των Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με έδρα επί της οδού Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα, ΑΦΜ 998641094, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΑΣ, αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) 7110801000, Αριθμός Αδείας ΕΟΤ – Μητρώου Τουριστικής Επιχείρησης (ΜΗ.Τ.Ε.) 0206Ε60000606800.

Η διαδικτυακή φόρμα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της ιστοσελίδας μας αφορά πληρωμή προϊόντων (λόγου χάρη εισιτηρίων, μετακινήσεων, διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία κτλ) και υπηρεσιών που είναι δυνατό να προσφερθούν είτε στο πλαίσιο οργάνωσης Συνεδρίων ή Εκδηλώσεων, είτε στο πλαίσιο γενικής παροχής τουριστικών υπηρεσιών εν γένει.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που ειδικότερα για όσα εφαρμόζονται κατά τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της ‘ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-CONGRESS WORLD’.

Παρακαλούμε  βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους όρους και προϋποθέσεις προτού δηλώσετε την αποδοχή καθώς η περαιτέρω χρήση και πλοήγηση στον ιστότοπο https://www.congressworld.gr θα σημάνει τη ρητή και χωρίς επιφυλάξεις συγκατάθεση και έγκρισή σας.

 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ :

Η κάθε υπηρεσία και προϊόν που αγοράζεται από την εταιρεία ‘ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-CONGRESS WORLD’ έχει προηγουμένως συμφωνηθεί εγγράφως και από τα δύο μέρη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω fax.

Για να αποφευχθεί η επιβολή 100% ακυρωτικής χρέωσης της υπηρεσίας, υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης γραπτής ενημέρωσης της εταιρείας μας στα reception@congressworld.gr ή info@congressworld.gr 21 ημέρες προ της συμφωνημένης ημερομηνίας για την προσφορά της εν λόγω υπηρεσίας, με εξαίρεση την περίπτωση που η 21η ημέρα τυγχάνει Σάββατο, Κυριακή ή αργία, οπότε η ζήτηση ακύρωσης πρέπει να υποβληθεί προς την εταιρεία την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00).

Είναι δυνατή η αλλαγή ή ακύρωση ενός αεροπορικού ή ακτοπλοϊκού εισιτηρίου ανάλογα με τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος σε αυτές τις περιπτώσεις. Στους εν λόγω παρόχους η εταιρεία ‘ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-CONGRESS WORLD’ δεν έχει καμία επιρροή. Κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαραίνει αποκλειστικά τον χρήστη.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:

Για την επιστροφή χρημάτων, υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης γραπτής ενημέρωσης της εταιρείας μας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις reception@congressworld.gr ή info@congressworld.gr 21 ημέρες προ της συμφωνημένης ημερομηνίας για την προσφορά της εν λόγω υπηρεσίας, με εξαίρεση την περίπτωση που η 21η ημέρα τυγχάνει Σάββατο, Κυριακή ή αργία, οπότε η ζήτηση ακύρωσης πρέπει να υποβληθεί προς την εταιρεία την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα (Δευτέρα έως  Παρασκευή 09:00 – 17:00).

Στην περίπτωση που η γραπτή ζήτηση ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων στο αναφερόμενο χρονικό πλαίσιο, είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων αν αυτό κρίνεται αντίστοιχα και συμφωνείται ρητά και από το συνεργαζόμενο πάροχο που πιθανότητα εμπλέκεται στην εν λόγω προσφορά της υπηρεσίας. Επιστροφή χρημάτων για την αγορά αεροπορικών, ακτοπλοϊκών ή άλλου είδους εισιτηρίων δεν είναι δυνατή. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για πιθανά τραπεζικές κρατήσεις ή προμήθειες τρίτων οι οποίες επιβλήθηκαν κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής συναλλαγής. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων αν έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης των αντίστοιχων νόμιμων παραστατικών.

Η εταιρεία  ‘ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-CONGRESS WORLD’  εγγυάται για την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στην ιστοσελίδα https://www.congressworld.gr  ομοίως και για την ακρίβεια των δεδομένων όπως και των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή μπορεί να έχουν προκληθεί αθέλητα ή ο ιστότοπος δε λειτουργεί λόγω ανωτέρας βίας.

Η εταιρεία  ‘ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-CONGRESS WORLD’  αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα χρησιμοποιώντας την πιο προηγμένη τεχνολογία για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες σχετικές με τα προσωπικά σας δεδομένα και συναλλαγές είναι ασφαλείς και εμπιστευτικές. Η ασφάλεια του e-shop της ‘ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-CONGRESS WORLD’  επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας https://www.congressworld.gr υπόκειται στους Όρους Χρήσης, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ενδεικτικά το Ν.2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των Όρων Χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση η https://www.congressworld.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να τροποποιήσει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας της, κατόπιν ενημέρωσης τους και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης είτε δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε από τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του οφείλει να μην επισκέπτεται/χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα.

Η https://www.congressworld.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας της και δεν δύναται να διαθέσει τις εν λόγω πληροφορίες προς τρίτους με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τον επισκέπτη/χρήστη οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της http://www.congressworld.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την https://www.congressworld.gr ή από τους εντολοδόχους αυτής, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Η https://www.congressworld.gr ρητά δηλώνει ότι με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει μέρος ή το σύνολο των προσωπικών στοιχείων των πληροφοριών που της εμπιστεύονται οι πελάτες/χρήστες της ιστοσελίδας της (άρθρο 11 ν. 2472/1997).

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την http://www.congressworld.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου και να αιτηθεί εγγράφως στο email info@congressworld.gr και reception@congressworld.gr  την διόρθωση αυτού, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή του, την τροποποίησή του ή την διαγραφή του. Η https://www.congressworld.gr οφείλει ομοίως να απαντήσει εγγράφως εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

 

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές διεξάγονται μέσω της Σελίδας Συναλλαγών της Alpha Bank , Alpha e-Commerce, όπου μπορείτε να ολοκληρώσετε ηλεκτρονικά επιλέγοντας ανάμεσα από όλους τους σύγχρονους τρόπους πληρωμής με κάρτα, όπου γίνονται δεκτές όλες οι χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες (American Express, Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club).

Κατά την διαδικασία των ηλεκτρονικών σας αγορών η https://www.congressworld.gr δεν καταχωρεί ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο κανένα στοιχείο που αφορά την πιστωτική σας κάρτα.

Η https://www.congressworld.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη για τη χρέωση της χρεωστικής/ πιστωτικής/ προπληρωμένης κάρτας.

Η https://www.congressworld.gr δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων χρεωστικής/ πιστωτικής/ προπληρωμένης κάρτας σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).

Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της https://www.congressworld.gr είναι λόγω αστοχίας υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/πελάτης θα θεωρείται από την https://www.congressworld.gr ότι δεν προέβη στην πληρωμή.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:

Η https://www.congressworld.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών καθώς και των ηλεκτρονικών τους συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των χρηστών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Όλες οι πληρωμές γίνονται μέσω της Σελίδας Συναλλαγών της Alpha Bank, Alpha e-Commerce,  έχοντας εξασφαλίσει τις πλέον σύγχρονες διεθνείς υπηρεσίες ασφαλείας (American Express SafeKey®, Verified by Visa, MasterCard Secure Code, alerts μέσω e-mail) .

Η https://www.congressworld.gr σε συνεργασία με την Alpha e-Commerce της ALPHA BANK χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης δεδομένων SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση αυτών, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη στην https://www.congressworld.gr είναι εμπιστευτικές και η https://www.congressworld.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: α) Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, β) Η https://www.congressworld.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής, γ) Στην περίπτωση που η https://www.congressworld.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Για την ασφάλεια των χρηστών, αυτοί θα πρέπει να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή μεταβολή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται με βάση το δίκαιο αυτό.

Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία (σύμβαση) μεταξύ της https://www.congressworld.gr και του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας της.

Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της ρηθείσας σύμβασης μεταξύ της https://www.congressworld.gr και του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού της τόπου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να αποδειχθούν με οιοδήποτε άλλο μέσο, αποκλειομένου ακόμη και του όρκου.

Η εκ μέρους της https://www.congressworld.gr μη άσκηση, η μερική άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που προκύπτει από τους Όρους Χρήσης ή τον νόμο, είτε μια φορά είτε κατ’ επανάληψη, καθώς και η χορήγηση χαριστικής προθεσμίας ή η εκ μέρους της ανοχή παράβασης οιουδήποτε Όρου Χρήσης ή του νόμου, δεν αποτελεί και δεν θα ερμηνεύεται, σε καμία περίπτωση, ως παραίτηση ή αποδυνάμωση οιουδήποτε δικαιώματος της ούτε θα θεωρείται ότι περιορίζει ή εμποδίζει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την άσκηση των δικαιωμάτων της. Η παραίτηση της https://www.congressworld.gr από οιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων της, που προκύπτει από το παρόν ή το νόμο, μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν ήθελε προκύψει περί την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή των Όρων Χρήσης καθώς και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τους όρους αυτούς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα) τα οποία θα εφαρμόσουν το Ελληνικό Δίκαιο.